• Jun 15th 2016
  3 czerwca 2016 r. w Rumi odbył się Walny Zjazd członków  Prawa i Sprawiedliwości okręg 26 Gdynia. Licznie zebrani członkowie wybrali 17 delegatów na pierwsze posiedzenie V Kongresu PiS w Warszawie, które odbędzie się 2 lipca 2016 r. Z naszego Komitetu reprezentantami są  :  Barasiński Jerzy,  Wasilewski Marian, Trocka Edward oraz Witucka Magdalena i Zarudzki Ryszard z poprzednich wyborów.
 • Mar 24th 2016
  Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszego długoletniego Kolegi i Przyjaciela RADNEGO MIASTA GDYNI JANA PIOTRA KŁOSKA wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami ... wyrazy najszczerszego współczucia Rodzinie i Bliskim składają Przyjaciele z Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni
 • Mar 19th 2016
  Szanowni Państwo Wszystkim miłośnikom polityki Prawa i Sprawiedliwości życzymy: Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja !
 • Feb 2nd 2016
  Na pocz?tku grudnia Ryszar Patru z Nowoczesnej oraz Grzegorz Schetyna z PO byli w Brukseli, gdzie toczyli rozmowy na temat sytuacji po wyborach w Polsce. Szefowie frakcji Parlamentu Europejskiego, którzy si? z nimi spotkali, zgodzili si? potem na debat? o Polsce. Po otrzymaniu niepe?nych i jednostronnych informacji o zmianach w naszym kraju, politycy z tych opcji byli g?ównymi krytykami Polski. Premier
 • Feb 2nd 2016
  Zapraszam na spotkanie PiS Gdynia4-?ródmie?cie  17.02.2016 r. o godz. 18.00 w biurze poselskim ul. Starowiejska 11/1 w Gdyni. W spotkaniu zapowiedzieli udzia? radni miasta Gdyni. Do zobaczenia Katarzyna Stanulewicz- pe?nomocnikKonstytucja marcowa 1921, Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zosta?a opublikowana 1 czerwca 1921, lecz wiele z jej ustaw wesz?o w ?ycie
 • Jan 15th 2016
  Najbli?sze spotkanie cz?onków Komitetu PiS Gdynia4-?ródmie?cie odb?dzie si? 1.lutego 2016 r. o godz. 18.00 w biurze poselskim ul. Starowiejska 11/1 w Gdyni. Serdecznie zapraszam J Katarzyna Stanulewicz- pe?nomocnik
 • Jan 15th 2016
  12.stycznia 2016 r. w biurze poselskim J. ?niadka i M. Hora?y w Gdyni, odby?o si? spotkanie noworoczno-op?atkowe cz?onków PiS Gdynia4-?ródmie?cie z Parlamentarzystami, Radnymi Miasta oraz z M??ami Zaufania. Przy d?wi?kach polskich kol?d sp?dzili?my mi?y wieczór, który by? okazj? do z?o?enia serdecznych podzi?kowa? M??om Zaufania, pe?ni?cym dy?ur podczas wyborów Prezydenckich i Parlamentarnych
 • Jan 7th 2016
  Szanowni Pa?stwo Zbli?aj?ce si? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia, s? okazj? do z?o?enia Pa?stwu oraz ca?ej Rodzinie serdecznych ?ycze? zdrowia, szcz??cia, wszelkich ?ask Pa?skich, spokoju i klimatu dla dobrych zmian. Na Nowy Rok spe?nienia marze? i dumy z przemian w Polsce. Nasi Parlamentarzy?ci z zaanga?owaniem przyst?pili do realizacji programu zmian. Wsparcie w ich dzia?aniach jest bardzo potrzebne. Media
 • Dec 17th 2015
  Jolanta Szczypińska Poseł na Sejm RP - Słupsk Dorota Arciszewska-Mielewczyk Poseł na Sejm RP - Gdynia Janusz Śniadek Poseł na Sejm RP – Gdynia Marcin Horała Poseł na Sejm RP- Gdynia Aleksander Mrówczyński Poseł na Sejm RP- Chojnice Jan Klawiter Poseł na Sejm RP – Rumia (poseł niezrzeszony, przedstawiciel Prawicy Rzeczypospolitej) Waldemar Bonkowski Senator RP- Kościerzyna
 • Oct 11th 2015
  Jerzy Piotr Miotke Kandydat do Senatu z okręgu numer 64   Robert Kujawski kandydat do Senatu z okręgu nr 62 Waldemar Bonkowski kandydat do Senatu z okręgu numer 63 Jan KłosekPomorzanin, Kaszub z dziada pradziada, Doświadczony samorządowiec, Radny Miasta Gdyni, Constable (policjant) wykształcony i pracujący w Kanadzie do 2005 roku, Od 2005 roku zamieszkały w Gdyni zajmujący się inwestowanie
 • Oct 4th 2015
  „Zbliżające się wybory są nadzieją do rozpoczęcia dobrej zmiany, do tego, by nasz kraj po wyborach, a liczymy na zwycięstwo, stał się inny, lepszy pod każdym względem” – mówił na konwencji programowej PiS Jarosław Kaczyński –prezes partii - By nastąpiła taka zmiana, potrzebny jest dobry program – zaznaczył. - Trzeba wiedzieć nie tylko, że w wielu dziedzinach życia jest
 • Oct 1st 2015
  Szanowni Pa?stwo Serdecznie zapraszam do pe?nienia funkcji M??a Zaufania podczas wyborów parlamentarnych 25.10.2015 . Za?wiadczenia b?d? do odebrania w ?rod? 7.10.2015 r. w biurze ul. Starowiejska 11/1 w Gdyni. Jerzy Barasi?ski odpowiada za rekrutacj?, na spotkaniu powiadomimy tak?e o terminie szkolenia dla osób, które b?d? pe?ni?y t? funkcj? po raz pierwszy. Prosz? o zach?canie znajomych do zg?aszania
 • Jul 13th 2015
  Polacy oczekuj? dzi? dobrej zmiany. Dobrej zmiany dla siebie, dla swoich rodzin, dla najbli?szych. Ta dobra zmiana jest mo?liwa. Mo?na wprowadzi? w ?ycie program, który sprawi, ?e poziom ?ycia si? poprawi. Proponujemy rozwi?zania, które sprawi?, ?e rodziców b?dzie sta? na utrzymanie swoich dzieci, ?e Polacy nie b?d? musieli pracowa? a? do ?mierci, a podatki w naszym kraju nie b?d? s?u?y? jedynie
 • Jun 29th 2015
  Serdecznie zapraszamy na KONWENCJA PROGRAMOWA PRAWA I SPRAWIEDLIWO?CI ORAZ ZJEDNOCZONEJ PRAWICY, która odb?dzie si? w dniach 3-5 lipca 2015 r. w Katowicach. Harmonogram Konwencji znajduje si? poni?ej:
 • Jun 24th 2015
  Proszę przyjąć moje bardzo gorące podziękowania za Wasz wysiłek i zaangażowanie podczas wyborów prezydenckich.  Dziękuję za Waszą pełną oddania pracę na rzecz naszego kandydata, a dziś prezydenta elekta, Andrzeja Dudy. Chcę mocno podkreślić, że bez Waszego trudu nie moglibyśmy dziś cieszyć się sukcesem. Wygraliśmy, a wziąwszy pod uwagę okoliczności, był to sukces naprawdę
 • Jun 3rd 2015
  Tych par? s?ów, które chc? Pa?stwu przekaza? mog?oby mie? ró?ne pocz?tki. Od banalnych ale wa?nych „ZWYCI??YLI?MY ” , „WYGRALI?MY ” po „WSPANIA?E ZWYCI?STWO ANDRZEJA DUDY ”. Znam pewn? dziewczynk?, lat 3 i pó?, która w poniedzia?ek rano wesz?a w progi ze s?owami: „ Andrzej Duda wygra? !!! ” Mo?na by te? powiedzie? NARESZCIE !!! Ale prosz? Pa?stwa to zaledwie wspania?y, konieczny,
 • May 7th 2015
  Uroczysto?ci obchodów 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gdyni .Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 3 maja 1791 r. przyj?? przez aklamacj? ustaw? rz?dow?, która przesz?a do historii jako Konstytucja 3 Maja. By?a drug? na ?wiecie i pierwsz? w Europie ustaw? reguluj?c? organizacj? w?adz pa?stwowych, prawa i obowi?zki obywateli.  W 2015 r. Gdynianie obchodzili ten dzie? rozpoczynaj?c Msz?
 • May 7th 2015
  Obchody rozpocz??y si? na Skwerze Ko?ciuszki o godz. 12.00. Po uroczystym wci?gni?ciu na maszt flagi narodowej, nast?pi? przemarsz ulic? ?wi?toja?sk?. Cz?onkowie komitetu PiS Gdynia4-?ródmie?cie rozdawali chor?giewki bia?o-czerwone, ulotki i plakaty Andrzeja Dudy naszego kandydata na Prezydenta RP, zapraszaj?c do wzi?cia udzia?u w przemarszu. Pod pomnikiem Ofiar Grudnia 70, przy Urz?dzie Miasta, zosta?a
 • Apr 17th 2015
  Fenomenalne wyst?pienie do mieszka?ców Gdyni podczas spotkania 16.04.201 5r. w Domu Rzemios?a w Gdyni wyg?osi? Andrzej Duda kandydat PiS na prezydenta RP. {phocagallery view=category|categoryid=82|limitstart=0|limitcount=4|detail=3|displayname=0| displaydetail=0|imageshadow=shadow1} W przemówieniu zawar? najwa?niejsze tezy dotycz?ce programu, który pragnie wdro?y? w ?ycie, po wygraniu wyborów,
 • Apr 15th 2015
  ZAPRASZAMY MIESZKA?CÓW GDYNI 17.04.2015 r. godz. 8.00 Plac Wolnej Polski (al. Pi?sudskiego przy Urz?dzie Miasta) Powitanie i krótkie wyst?pienie Andrzeja Dudy kandydata PiS na urz?d Prezydenta RP , z?o?enie kwiatów pod Pomnikami Ofiar Grudnia 1970 oraz Józefa Pi?sudskiego.